TEL. OBJEDNÁVKY +420 603 258 018
8:00-12:00 | 13:00-16:00

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu www.okfish.cz

I. Úvodní ustanovení a Definice

1.Týmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také "VOP") se řídí právní vztahy mezi společností
Obchodní jméno: Slovenský RYBÁR, s.r.o.
Adresa: J. Krále 1, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka číslo: 13192 / S
IČO: 36 390 313
DIČ: 2020135293
IČ DPH: SK2020135293
Bankovní účet: SK13 8330 0000 0022 0092 3554
Prodávající je plátcem DPH (Daně z přidané hodnoty)

(Dále také "Prodávající") a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky zejména zákonů: Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího v platném znění, Zákon č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu v platném znění, Zákon č. 40/1964 CFU Občanský zákoník v platném znění, Zákon č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:
Email: okfish@okfish.cz
Tel. č .: +420 603 258 018

1.1.1.Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv a.i. je:
Slovenský RYBÁR s.r.o., A.Hlinku 1039, 050 01 Revúca, Slovensko

1.2.Týmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím.

2. Kupující je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která odeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.1.Spotrebiteľom je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami- podnikateli, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti / Kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele / se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

2.3.Zmluvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

3.Produkty (dále také "Věci") jsou výrobky nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě Prodávajícího.

4. Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému prostřednictvím kterého provozuje internetový obchod na doméně s názvem www.okfish.cz (dále také "Internetový obchod").

5.Príslušným orgánem vykonávající dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:
Inspektorát Slovenské obchodní inspekce
se sídlem v Banské Bystrici
Dolní 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 0421 48/412 49 69, 048/415 18 71, 0421 48/415 18 73
fax č. 0421 48/412 46 93
email: bb@soi.sk
webový odkaz na podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

6.Sťažnosti nebo podněty Kupující může rovněž adresovat přímo Prodávajícímu na adresu. Prodávající zároveň doporučuje Kupujícím, aby stížnosti a podněty (z důvodu urychlení vybavení) Prodávajícímu adresovali na emailovou adresu Prodávajícího: okfish@okfish.cz
Jakákoliv stížnost nebo podnět bude Prodávajícím posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů od přijetí. Přičemž o jejím vybavení Prodávající informuje Kupujícího stejnou formou, jakou Kupující stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.

7.V smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více obchodními praktikami nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, ao způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

II. Objednávka produktu - uzavření kupní smlouvy

1.Návrhom na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je odeslání objednávky produktů Kupujícím realizované prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře, využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází potvrzením objednávky Kupujícího, kterou Kupující vytvořil ve smyslu Čl. II., Bod 1 těchto VOP Prodávajícím, který Kupujícímu zašle potvrzení (elektronicky na emailovou adresu Kupujícího, kterou si zvolil Kupující) o přijetí objednávky.
Pozn. k bodu 1. a bod 2. - Smlouva se v těchto případech uzavírá tak, že zákazník si vybere zboží, který následně objedná, přičemž právě objednávka zákazníka je považována za samotný návrh smlouvy. Tím, že prodejce zašle zákazníkovi potvrzující e-mail, dochází k uzavření smlouvy.

3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího

3.1.Kúpna smlouva může zaniknout i v jiných právním řádem Slovenské republiky vymezených případech, a to zejména dohodou smluvních stran a odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele.

4. Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím, je objednání spojeno s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby jakou si zvolil Kupující.

III. Kupní cena a platební podmínky

1.Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "kupní cena") je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

2.Základní platidlem je měna česká koruna.

3.Kupní cena zboží nebo služeb uvedených v internetovém obchodě Prodávajícího je celková cena zboží nebo služeb, včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, přičemž je zřetelně uvedena na Internetovém obchodě Prodávajícího. V kupní ceně zboží nebo služeb nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů. Prodávající je plátcem DPH / daně z přidané hodnoty /.

4.Formy doprav a informace o formách dopravy jsou uvedeny v čl. VII bod. 2 a násl., Těchto VOP.

5.Formy plateb a informace o formách plateb jsou uvedeny v článku IV. bod 1 a násl., těchto VOP.

IV. Způsoby platby

1. Za zboží a služby v Internetovém obchodě Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

1.1.dobierkou, při doručení zboží (39 Kč) - pokud máte zvolen jiný způsob doručení, jak osobní vyzvednutí na provozu v Revúcej.

1.2.online platbou prostřednictvím platební karty nebo online bankovnictvím (0,00 EUR).

1.3.platba při osobním převzetí v provozovně Prodávajícího (0,00 EUR).

V. Dodání produktů

1.Predávajúci je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu zboží nebo služby ve lhůtě nejpozději do 360 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. II, bod 2 a násl., Těchto VOP. Obvyklá lhůta kdy Prodávající expeduje službu nebo zboží, které je na skladě, je však 1 pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy, ve smyslu čl. II, bod 2 a násl., Těchto VOP.

1.1.Predávajúci je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.

2.Místo dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

3.Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám Kupujícího (nebo Kupujícím zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).
4.Dodání produktu je uskutečněno jeho převzetím Kupujícím (nebo Kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu).

VI. Převzetí produktu

1.Nebezpečenstvo poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího až jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné třetí osoby.

2.Vlastnícke právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem doručení a řádného převzetí zboží nebo služby Kupujícím.

2.1.Kupujúci má mimo jiné právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce, zejména pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech / uvedený výpočet je pouze demonstrativní, a nedotýká se dalších práv Kupujícího nepřevzít dodaný produkt /:
a) dodání produktu / produktů, které jsou v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou
b) dodání produktu / produktů, které jsou v poškozeném obalu nebo,
c) dodání produktu / produktů, které jsou bez příslušných dokladů.

2.2.Pokiaľ dojde k dodání produktu / produktů Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má Kupující mj právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou produktu' / produktů nebo jejich opravou. Není-li takový postup možný, má právo Kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

3.Predávajúci má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny objednávky od Kupujícího za dodané zboží.

VII. Přepravní - způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu

1.Prepravné náklady Prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu uvedeného na internetové stránce. Formy dopravy jsou uvedeny v čl. VII bod 2.1. a násl., těchto VOP, přičemž ceny za uvedené formy doprav jsou uvedeny v čl. VII bod 2.2. a násl., těchto VOP.

2. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:

2.1. Formy a ceny dopravy:
a) prostřednictvím vyzvednutí na odběrném místě Zásilkovna při váze dodávaného zboží do 10 kg a pokud balík není nadrozměrný* (69 Kč při objednávce do 1 490 Kč, při objednávce nad 1 490 Kč se poštovné neúčtuje).

b) prostřednictvím kurýra Zásilkovna na zákazníkem uvedenou adresu při váze dodávaného zboží do 10 kg a pokud balík není nadrozměrný* (99 Kč při objednávce do 1 490 Kč, při objednávce nad 1 490 Kč se poštovné neúčtuje),

c) prostřednictvím vyzvednutí na odběrném místě Pickup DPD při váze dodávaného zboží do 10 kg a pokud balík není nadrozměrný* (69 Kč při objednávce do 1 490 Kč, při objednávce nad 1 490 Kč se poštovné neúčtuje).

d) prostřednictvím kurýra DPD na zákazníkem uvedenou adresu při váze dodávaného zboží nad 10 kg a nebo pokud balík je nadrozměrný* (159 Kč při objednávce do 1 990 Kč, při objednávce nad 1 990 Kč se poštovné neúčtuje),

e) prostřednictvím kurýra na zákazníkem uvedenou adresu při váze dodávaného zboží nad nad 50 kg (318 Kč),

f) zásilky vyžadující speciální přepravu - paletová přeprava, napríklad benzinové motory, technické stroje,... (dotazem)

*nadrozměrný balík = min 1 strana balíku přesahuje délku 120 cm

VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

1.Spotrebiteľ je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si Prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 CFU v platném znění.
Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Sb.)., Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:
a) převzetí zboží dle čl. VIII, bod 1a. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo
c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.
1a.Tovar se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

1.1.Ak Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 CFU v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty na odstoupení od smlouvy podle čl. VIII bod 1. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

1.2.Ak Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 CFU v platném znění ani v dodatečné lhůtě podle čl. VIII bod 1.1 těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce podle čl. VIII bod 1. těchto VOP

1.3.Spotrebiteľ může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.Spotrebiteľ je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb.).

3.Spotrebiteľ je povinný, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je:
Slovenský RYBÁŘ s.r.o., A.Hlinku 1039, 050 01 Revúca, Slovensko
Toto právo může spotřebitel uplatnit i v kterékoli provozovně Prodávajícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy lze u Prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce Prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého zboží odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případně i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl Prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rozhodne, že si žádá zaslat platbu za zboží na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě Prodávající vrátí spotřebiteli platbu za zboží stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.

5.Odstúpením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Sb.

6.Spotrebiteľ může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na internetové stránce Prodávajícího.

7.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102 / 2014 CFU, nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 CFU

8.Predávajúci je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. Zákona č. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů

9.V smyslu § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění., Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím.

10.Spotrebiteľ ve smyslu § 10 odst. 2 Zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění je oprávněn vrácení zboží, který nabyl na základě smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní, Prodávajícímu odepřít až do doby, kdy Prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu za zboží nebo službu.

11.Zásielky poslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzato. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.

12.Pri odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů

13.Okrem povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Sb. Uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

14.Právo na odstoupení se nevztahuje na zboží a služby, které jsou vymezení v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
konkrétně:
a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytovaných začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlašuje, že byl řední poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který shop, nemůže ovlivňuje a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebe zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebe zkáze,
e) prodej zboží uzavřený v ochranné obaly, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušeného,
f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné smíchaní s jiným zbožím,
g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit Nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které shop, nemůže ovlivňuje,
h) provedení naléhavá oprav nebe údržby, o které spotřebitel výslovně požadují Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřený během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebe zboží předem neobjednal,
i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebe počítačového softwaru prodávaných v ochranné obaly, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatné a prodej knih nedodávaných v ochranné obaly, k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle níž se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

15.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli prostředky stejnou formou, jakou je od Spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků Spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

16.Pri odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odstavce 1 zákona č. 102/2014. CFU před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

17.Ak spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014. CFU v platném znění, spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočte poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Pokud je celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

18.Spotrebiteľ není povinen platit za

18.1.Služby poskytnuté během lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, jestliže:

18.1.1.Predávajúci neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) nebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění

18.1.2.Spotrebiteľ neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby podle § 4 odst. 6, Zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění

18.2.Úplne nebo částečně poskytnut elektronický obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud:

18.2.1.Spotrebiteľ neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas k zahájení elektronického obsahu podle § 4 odst. 8, Zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění18.2.2.spotrebiteľ neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo

18.2.3.Predávajúci neposkytl spotřebiteli potvrzení podle § 6 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění

IX. Alternativní řešení sporů

1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (kontakt najdete ZDE) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http: //www.mhsr. sk /, nebo přímo ZDE; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http : //ec.europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo ZDE. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk av zákoně č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

X. Heureka (Ověřeno zákazníky)

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

XI. Závěrečná ustanovení

1.Predávajúci si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

2.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti / spotřebiteli /, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. ustanovení zákona č.40 / 1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele.

3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

4.Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě Prodávajícího 31.05.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava zdarma DOPRAVA ZDARMA

Při objednávce zboží od 1 490 Kč
máte dopravu ZDARMA.

Zákaznická podpora ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Pokud potřebujete poradit ohledně výběru rybářského nářadí nebo vaší objednávky, kontaktujte nás na okfish@okfish.cz, nebo nám zavolejte na 0603 258 018.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK
Zadejte svůj e-mail a dostávejte informace o novinkách a aktuálních akcích..
16 let
na trhu ...

Příběh vzniku e-shopu OKfish je spojen s rybářským časopisem Slovenský RYBÁR. Jeho vydavatel a nadšený rybář zužitkoval své znalosti, kontakty, dlouholeté zkušenosti a založil rybářský e-shop. Postupně přibývaly produkty, značky a hlavně zákazníci. V současnosti naleznete v e-shopu více než 30 000 položek pro všechny způsobu lovu, 350 kvalitních rybářských značek a více než 6 000 novinek každý rok. Preferujeme kvalitu produktů a služeb. Sledujeme trendy a spolupracujeme se zkušenými rybáři a renomovanými rybářskými firmami.

...děkujeme Vám za to.