TEL. OBJEDNÁVKY +420 603 258 018
8:00-12:00 | 13:00-16:00

Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu www.okfish.cz

I. Obecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č.102 / 2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího v platném znění a zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

1.2.Predávajúcim je společnost
Obchodní jméno: Slovenský RYBÁR, s.r.o.
Adresa: J. Krále 1, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka číslo: 13192 / S
IČO: 36 390 313
DIČ: 2020135293
IČ DPH: SK2020135293
Bankovní účet: SK13 8330 0000 0022 0092 3554
Prodávající je plátcem DPH / Daně z přidané hodnoty /
(Dále také "Prodávající") a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky, zejména zákonů, zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.3.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:
Email: okfish@okfish.cz
Tel. č .: +420 603 258 018

1.4.Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv a.i. je:
Slovenský RYBÁR s.r.o., A.Hlinku 1039, 050 01 Revúca, Slovenská republika

1.5.Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího www.okfish.cz

1.6.Kupujúcim je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která odeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.8.Týmto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím.

1.9.Právne vztahy vyplývající z výkonu práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti / osoby, které nejsou v postavení spotřebitele / se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

2.Produkty (dále také "Věci") jsou výrobky nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě Prodávajícího.

II. Odkazy

2.1.Na vztahy z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40 / 1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele.

2.2.Právne vztahy vyplývající z výkonu práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti / osoby, které nejsou v postavení spotřebitele / se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

2.3.V smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více obchodními praktikami nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, ao způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

III. Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1.Predávajúci je povinen dodat věc (zboží), nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2.Predávajúci odpovídá za vady, které má prodaná věc nebo služba při převzetí Kupujícím. Pokud nejde o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Doporučujeme Kupujícímu aby vady zboží nebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Při použitých věcech Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

3.3.Kupujúci je oprávněn prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

IV. Záruční doba

4.1.Záručná doba je 24 měsíců. Záruční doba pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci nebo služby Kupujícím.

4.2.Ak nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.3.Ak jde o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4.Pri věcech, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

4.5.Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

4.6.Vyhlásením v záručním listě vydaném Kupujícímu nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.7.Záručné doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.8.Ak Kupujícím není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.

4.9.Ak dojde k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.10.Ak dojde k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.11.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

4.12.Záručná doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.13.V případě pokud je Kupující spotřebitelem, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 250/2007 Z.z, o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

4.14.Ak dojde k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

V. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1.Kupujúci je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby na adrese: Slovenský RYBÁR s.r.o., A.Hlinku 1039, 050 01 Revúca, Slovenská republika.
Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoli provozovně společnosti, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle společnosti, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, pošta a.i .. Doporučujeme Kupujícímu aby k uplatnění reklamace využil Reklamační formulář.
Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit fakturu, záruční list, nebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží u Prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje při uplatňování reklamované věci nebo služby popsat vadu a uvést jak se vada projevuje.

5.1.1.V případě pokud Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.1.2.Tovar v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzata.

5.1.3. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta na její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

5.2.Vybavením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Sb. v platném znění (pod vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

5.4.Ak spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

5.5.Ak spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6. Spotřebitel má po vyžádání právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu chyby věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7.Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku:
Odborné posouzení musí obsahovat:
a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,
b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledek posouzení,
e) datum vyhotovení odborného posouzení.

5.8.Ak to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel Prodávajícímu (určené osobě) výrobek odevzdá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

5.9.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání.
VI. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1.Ak jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.2.Kupujúci může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

6.3.Predávajúci může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

6.4.Ak jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.5.Ak jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

7.2.V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

7.3.Tento reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění v Internetovém obchodu prodávajícího dne 01.10.2020.

Doprava zdarma DOPRAVA ZDARMA

Při objednávce zboží od 1 490 Kč
máte dopravu ZDARMA.

Zákaznická podpora ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Pokud potřebujete poradit ohledně výběru rybářského nářadí nebo vaší objednávky, kontaktujte nás na okfish@okfish.cz, nebo nám zavolejte na 0603 258 018.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK
Zadejte svůj e-mail a dostávejte informace o novinkách a aktuálních akcích..
16 let
na trhu ...

Příběh vzniku e-shopu OKfish je spojen s rybářským časopisem Slovenský RYBÁR. Jeho vydavatel a nadšený rybář zužitkoval své znalosti, kontakty, dlouholeté zkušenosti a založil rybářský e-shop. Postupně přibývaly produkty, značky a hlavně zákazníci. V současnosti naleznete v e-shopu více než 30 000 položek pro všechny způsobu lovu, 350 kvalitních rybářských značek a více než 6 000 novinek každý rok. Preferujeme kvalitu produktů a služeb. Sledujeme trendy a spolupracujeme se zkušenými rybáři a renomovanými rybářskými firmami.

...děkujeme Vám za to.