TEL. OBJEDNÁVKY +420 603 258 018
8:00-12:00 | 13:00-16:00

Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

Zásady a poučení o ochraně osobních údajů poskytnuté provozovatelem dotčené osobě při získávání osobních údajů od subjektu údajů a poučení o cookies Internetového obchodu www.okfish.cz.

I. Provozovatel

1.1.Totožnosť a kontaktní údaje Provozovatele jsou:
Obchodní jméno: Slovenský RYBÁR, s.r.o.
Adresa: J. Krále 1, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, Vložka číslo: 13192 / S
IČO: 36 390 313
DIČ: 2020135293
IČ DPH: SK2020135293
Bankovní účet: SK21 900 000 000 051 214 3523
Prodávající je plátcem DPH / Daně z přidané hodnoty /

1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:
Email: okfish@okfish.cz
Tel. č .: +420 603 258 018

1.3.Adresa Provozovatele k zasílání písemností:
Slovenský RYBÁR s.r.o., A.Hlinku 1039, 050 01 Revúca, Slovenská republika

1.4.Prevádzkovateľ tímto v souladu s článkem 13 odst. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES obecné nařízení o ochraně údajů. (Dále jen "Nařízení") poskytuje Dotyčná osoba, od níž Provozovatel získává osobní údaje, které se jí týkají, tyto informace poučení a vysvětlení:

II. odkazy

2.1.Tieto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných v Internetovém obchodě Prodávajícího.

2.2V smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více obchodními praktikami nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, ao způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

III. Ochrana osobních údajů a používání cookies. Poučení a vysvětlení souborů cookies

3.1. Provozovatel uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies:

3.1.1.Súbory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného elektronického zařízení, které používáte na prohlížení webové domény.
Cookies umožňují webové doméně provozovatele nejen rozpoznat zařízení uživatele, ale současně uživateli umožňují přístup k funkcím na stránce.
Soubory cookies rozdělujeme na dva základní typy, a to:
Trvalé soubory cookies - tyto soubory cookies zůstávají v zařízení uživatele během doby uvedené v souboru cookies. Aktivují se vždy, když uživatel navštíví webovou doménu, která daný soubor cookies vytvořila.
Relační soubory cookies - tyto soubory umožňují provozovateli webové domény propojit aktivity uživatele, když uživatel otevře okno prohlížeče a skončí při zavření okna prohlížeče. Relační soubory cookies se vytvářejí dočasně. Po zavření prohlížeče se všechny relační cookies vymažou.

3.2.Vysvetlenie souborů cookies

3.2.1.Súbor cookies je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě webu nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

3.3.Poučenie o využití souborů cookies

3.3.1.Internetová doména provozovatele používá cookies, abychom uchovali:

3.3.1.1.skutočnosť, že jste již odpověděli na průzkum zobrazující se v samostatném okně (pop-up), jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svůj názor na obsah stránky (nebude se znovu zobrazovat);

3.3.1.2.skutočnosť, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookies na této webové stránce.

3.3.1.3.Marketing a remarketing

Stejně některé podstránky, které jsou součástí stránek Provozovatele používají cookies na anonymní sběr statistických údajů o tom, kdo je referrerů zdroje naší internetové domény a jakou formou jste se na naši internetovou doménu dostali.
Povolení použití souborů cookies není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ní. Soubory cookies můžete vymazat nebo zablokovat.
Informace ukládané v souborech cookies se nepoužijí na vaši osobní identifikaci a struktura dat je plně pod naší kontrolou. Soubory cookies se nepoužívají pro účely jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto textu. Některé z našich stránek nebo podřízený web mohou používat dodatečné nebo odlišné soubory cookie než uvedené v předchozím textu. V takovém případě budou na předmětné stránce ve zvláštním oznámení o souborech cookies poskytnuty podrobné údaje o jejich použití.

3.4.Ako kontrolovat cookies

3.4.1.Súbory cookies můžete kontrolovat a / nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

IV. Zpracovávány osobní údaje

4.1.Prevádzkovateľ na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.
V. Kontaktní údaje osoby odpovědné za shromažďování a zpracovávání osobních údajů, zástupce provozovatele

5.1.Prevádzkovateľ ustanovil osobu, která je zodpovědná za sběr a zpracování osobních údajů - Ing. Josefa nosu, kontakt: ncrcra@gmail.com, mobil: +421 904 044 360

5.2.Prevádzkovateľ ustanovil svého zástupce ve věci sběru a zpracování osobních údajů - Ing. Josefa nosu, kontakt: ncrcra@gmail.com, mobil: +421 904 044 360

5.3.Prevádzkovateľ, je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu stanoveném ve Všeobecných obchodních podmínkách této internetové lokality.

VI. Účely zpracování osobních údajů Dotyčné osoby

6.1.Účelmi zpracování osobních údajů Dotyčná osoby jsou zejména:

6.1.2.Evidencia, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv se třetími osobami

6.1.3.Spracovanie účetních dokladů a dokladů souvisejících s obchodní činností Provozovatele

6.1.4.Dodržiavanie právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů např. podle zákona č. 431/2002 Sb., Zákon o účetnictví v platném znění a dalších příslušných přepisů

6.1.4.Marketingové a obdobné reklamní aktivity Provozovatele

6.1.5.Aktivity související s činností Provozovatele na sociálních sítích například: Facebook, Instagram, Twitter a jiné.

6.1.6.Činnosť Provozovatele v souvislosti s internetovými aktivitami například cílení reklamy prostřednictvím Facebook Ads, Google Ads a jiné.

6.1.7. Činnost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy a obdobných institutů Dotyčná osoby.

VII. Právní základ zpracování osobních údajů Dotyčná osoby

7.1.Právnym základem zpracování osobních údajů Dotčených osob je, v závislosti na konkrétních zpracovávaných osobních údajů a účelu jejich zpracování souhlas Dotčených osob se zpracováním osobních údajů.

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Príjemcom osobních údajů Dotyčná osoby budou nebo minimálně mohou být:

8.1.1.Štatutárne orgány nebo jejich členové Provozovatele

8.1.2.Osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru pro Provozovatele.

8.1.3.Obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8.1.4.Príjemcom osobních údajů Dotyčná osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zabezpečující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství , společnosti zajišťující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě.

8.1.5.Príjemcom osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány, v případě pokud tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuty daným úřadem a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy Slovenské republiky

IX. Informace o poskytování osobních údajů do třetích zemí a době jejich uchovávání:

9.1.Neuplatňuje se Provozovatel nepřenáší osobní údaje osob do třetích zemí.

9.2.Osobné údaje budou v souladu s právními předpisy uchovávané na nezbytný čas, na který budou nezbytné pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace.

X. Poučení o existenci relevantních práv Dotyčné osoby:

10.1.Dotknutá osoba má mimo jiné následující práva, přičemž:

10.1.1.Bodom 10.1 nejsou dotčena další práva Dotčených osob.

10.1.2.Právo Dotyčné osoby na přístup k údajům podle čl. 15 Nařízení, jehož obsahem je:
právo získat od Provozovatele potvrzení či zpracovává osobní údaje Dotyčná osoby, a pokud ano tak v jakém rozsahu. Zároveň pokud jsou zpracovávány, ma právo zjistit jejich obsah a žádat od Provozovatele informace o důvodu jejich zpracovávání, zejména informace o: důvodem jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou osobní údaje poskytnuté, zejména v případě příjemců v třetích zemích nebo mezinárodních organizací, o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, informaci o kritériích na určení, o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčná osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování ao existenci práva namítat proti takovému zpracování, o právu podat stížnost orgánu dozoru, pokud osobní údaje nebyly získány od Dotyčná osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj, o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. Nařízení av těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Danou osobu, o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, týkajících se předávání osobních údajů, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.3.právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

10.1.4.právo Dotyčné osoby na opravu podle článku 16 Nařízení, jehož obsahem je právo: aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se týkají Dotyčná osoby. právo na doplnění neúplných osobních údajů Dotyčná osoby, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení Dotyčná osoby, právo Dotyčná osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo "na zapomenutí") podle článku 17 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.5.právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se dotýkají Dotyčná osoby, pokud je splněn některý z těchto důvodů:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány, Dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a to za splnění podmínky, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 1. Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů podle článku 21 odst. 2. Nařízení osobní údaje zpracovány nezákonně, osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1. Nařízení;

10.1.6.právo, aby Provozovatel, který zveřejnil osobní údaje Dotyčná osoby, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikl vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval jiných provozovatelů, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Dotyčná osoba je vyzývá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky, přitom platí, že právo na vymazání osobních údajů s obsahem práv podle článku 17 odst. 1. a 2. Nařízení nevznikne, pokud je zpracovávání osobních údajů třeba:

10.1.7.na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace.

10.1.8.na splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli.

10.1.9.z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2. písm. h) a i) Nařízení, jakož i článkem 9 odst. 3. Nařízení.

10.1.10.na účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v článku 17 odst. 1. Nařízení znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

10.1.11.právo Dotyčné osoby na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.12.právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů: Dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů, zpracovávání osobních údajů je protizákonné a Dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití, Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje jejich Dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků, Dotyčná osoba zpochybnila zpracování podle článku 21 odst. 1. Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Dotyčná osoby;

10.1.13.právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo, takové omezeně zpracovávány osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávány pouze se souhlasem Dotyčná osoby nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

10.1.14.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15.právo Dotyčné osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle článku 19 Nařízení, jehož obsahem je: právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1. a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Danou osobu, pokud to Dotyčná osoba požaduje;

10.1.16.právo Dotyčné osoby na přenositelnost údajů podle článku 20 Nařízení, jehož obsahem je: právo získat osobní údaje, které se týkají Dotyčná osoby a které poskytla Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli aniž by jí Provozovatel bránil, pokud:
a / se zpracování zakládá na souhlasu Dotyčná osoby podle článku 6 odst. 1. písm. a) Nařízení nebo článku 9 odst. 2. písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení, a současně
b / se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky, a současně:

10.1.17.právo k získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.1.18právo pro předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

10.1.19právo Dotyčné osoby namítat podle článku 21 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.20.právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčná osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních nařízení;

10.1.21.v případě realizace práva kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčná osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítat proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení právo, aby Provozovatel dále nezpracovávají osobní údaje Dotyčná osoby, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Dotyčná osoby, nebo důvody pro prokazování , uplatnění nebo hájení právních nároků

10.1.22.právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotyčná osoby, pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat;

10.1.23.v souvislosti s používáním služeb informační společnosti právo na uplatnění práva namítat proti zpracovávání osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

10.1.24.právo namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace Dotyčná osoby proti zpracování osobních údajů, které se týká Dotyčná osoby, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, avšak s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

10.1.25.právo Dotyčné osoby spojené s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku

22 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.26.právo, aby se na Danou osobu nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních dat, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují, s výjimkou případů podle článku 22 odst . 2. Nařízení [t.j. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: (a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a Provozovatelem,

10.1.27.povolené právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotyčná osoby nebo (c) založené na výslovném souhlasu Dotyčná osoby].

XI. Poučení o právu Dotyčná osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1.Dotknutá osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Dotyčná osoba je kdykoliv oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - v celém rozsahu nebo jen zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu zpracovatelské operace / zpracovatelských operací, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu zbývajících zpracovatelských operací zůstane nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu zpracování osobních údajů / určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro ostatní účely zůstane nedotčena.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotyčná osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu nebo vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na webovém sídle Provozovatele).

XII. Poučení o právu Dotyčná osoby podat stížnost orgánu dozoru:

12.1.Dotknutá osoba má právo podat stížnost orgánu dozoru, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to vše, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy. Subjekt údajů má právo, aby kontrolní orgán, kterému se stížnost podána, ji jako stěžovatele informoval o pokroku a výsledku stížnosti, a to včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 Nařízení.

12.2.Dozorným orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

XIII. Informace o existenci / neexistenci povinnosti Dotyčná osoby poskytnout osobní údaje a informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

13.1.Prevádzkovateľ informuje Danou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotyčné osoby je třeba na uzavření kupní smlouvy a na její splnění. Provozovatel informuje Danou osobu, že Dotčená osoba není povinna poskytnout osobní údaje ani není povinna udělit souhlas s jejich zpracováním. Následkem neposkytnutí osobních údajů a / nebo následkem neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude, že Provozovatel nebude moci uzavřít a splnit kupní smlouvu.

13.2.Keďže v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Dotyčná osoby v podobě automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1. a 4. Nařízení, Provozovatel není povinen uvést informace podle článku 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, t. j. informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování a o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Danou osobu. Nepoužije se.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Tieto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

14.2.Tieto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě prodávajícího 01.10.2020.

 
Doprava zdarma DOPRAVA ZDARMA

Při objednávce zboží od 1 490 Kč
máte dopravu ZDARMA.

Zákaznická podpora ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Pokud potřebujete poradit ohledně výběru rybářského nářadí nebo vaší objednávky, kontaktujte nás na okfish@okfish.cz, nebo nám zavolejte na 0603 258 018.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK
Zadejte svůj e-mail a dostávejte informace o novinkách a aktuálních akcích..
16 let
na trhu ...

Příběh vzniku e-shopu OKfish je spojen s rybářským časopisem Slovenský RYBÁR. Jeho vydavatel a nadšený rybář zužitkoval své znalosti, kontakty, dlouholeté zkušenosti a založil rybářský e-shop. Postupně přibývaly produkty, značky a hlavně zákazníci. V současnosti naleznete v e-shopu více než 30 000 položek pro všechny způsobu lovu, 350 kvalitních rybářských značek a více než 6 000 novinek každý rok. Preferujeme kvalitu produktů a služeb. Sledujeme trendy a spolupracujeme se zkušenými rybáři a renomovanými rybářskými firmami.

...děkujeme Vám za to.